Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Maastrichtin sopimus Euroopan unionista
Maastrichtin sopimuksen sisältö

 

Sopimus Euroopan unionista (ns. Maastrichtin
sopimus) sisälsi Euroopan yhteisön perus-
sopimukset ja uusina kokonaisuuksia
poliittisen unionin, mikä tarkoitti yhteistä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sekä talous-
ja rahaliiton, jonka oli määrä tulla
voimaan useissa vaiheissa. Sopimukseen
kuului myös EU:n kansalaisuuden käsite.

Sopimus määritti päätöksenteon peri-
aatteet sekä jäsenmaiden ja EU:n instituutioiden
toimivallan rajat. Keskeinen ajatus on päätös
vallan antaminen joko jäsenmaalle tai EU:n
elimille riippuen siitä,  minkä toimintaan
asialla on eniten vaikutusta ja millä osapuolella
oli mahdollisuus toimia sen suhteen tehok-
kaimmin. Tämä ns. läheisyysperiaate
(subsidiariteetti-periaate) on ollut jatkuvien
 kiistojen kohteena, sillä ei ole helppoa vetää
rajaa jonkun jäsenmaan ja EU:n intressien tai
parhaiden toimintamahdollisuuksien välille.

Edellinen Seuraava